Pojistná událost ČKAIT

Praktický postup autorizované osoby – člena ČKAIT – při oznámení škodní události z pojištění profesní odpovědnosti za škodu

Níže uvedený praktický postup vyplňování formuláře Oznámení škodní události u ČSOB Pojišťovny,a s.. pod odstavci 2 - 15 lze přiměřeně použít i na vyplnění formuláře Generali pojišťovny, a.s.

1. Vyplnění formuláře „Oznámení škodní události“ 
 • Kolonka „Pojištěný“
  • V této kolonce řádně vyplňte všechny své identifikační údaje coby autorizované fyzické osoby
  • Pokud vykonáváte autorizovanou činnost jako zaměstnanec právnické osoby nebo odpovědný zástupce právnické osoby nezapomeňte vyplnit i políčko „Název právnické osoby“ a její IČO
 • Kolonka „Osoba pověřená projednáním škodní události“
  • Pokud se rozhodnete využít služeb naší společnosti k projednání škodní události s pojišťovnou, vyplňte tuto kolonku identifikačními údaji naší společnosti: 
   Čásenský & Hlavatý, s.r.o. 
   IČO: 25 97 37 38 
   Kancelář: V Ráji 1734 
   530 02 Pardubice 
   Telefon: 466 412 528 
   E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Do políčka „Vztah k pojištěnému“ doplňte text – „zplnomocněný makléř“

 • Pokud se rozhodnete vyřídit si škodní událost samostatně, zaškrtněte pouze volbu „Ano“ v políčku „Osoba shodná s pojištěným“. Škodní událost v takovém případě můžete oznámit na kterémkoliv obchodním místě ČSOB Pojišťovny, a.s..

Formuláře ČSOB Pojišťovny, a.s. pro nahlášení škody
Vzor PDF Stáhnout
Vzor JPG část 1. Stáhnout
Vzor JPG část 2. Stáhnout

Formuláře Generali pojišťovny, a.s. pro nahlášení škody
Vzor PDF Stáhnout

2. Kolonka „Poškozený“
 • V této kolonce vyplňte řádně všechny identifikační údaje poškozeného. Poškozeným je v právním slova smyslu subjekt, s kterým jste uzavřel smlouvu na vyhotovení projektové dokumentace nebo poskytnutí služby v jiném oboru působnosti autorizované činnosti.
 • Nezapomeňte uvést, zda poškozený je či není plátcem DPH – podle toho bude pojišťovna poskytovat případné pojistné plnění s nebo bez DPH.
 • Nezapomeňte uvést bankovní spojení poškozeného – z pojištění odpovědnosti za škodu vyplácí pojišťovna příp. pojistné plnění v souladu s ustanovením § 823 občanského zákoníku přímo poškozenému.
3. Kolonka „Datum škodní události“
 • Datum , kdy došlo k poškození, případně zjištění vady s následkem škody.
 • Pokud si nejste přesně jisti z jaké Vaší činnosti vznikla škoda (např. proto, že jste u daného díla působil jak v pozici projektanta, tak v pozici stavebního dozoru atd.) nebo pokud škoda vznikla z více po sobě následujících činností nebo pokud si nejste datem vzniku škody přesně jisti z jiných relevantních důvodů, využijte políčka „Případně uveďte časový interval“ a vyplňte do něj nikoliv přesné datum, ale časové období, ve kterém škoda vznikla.
4. Kolonka „Místo škodní události“
 • V této kolonce uveďte místo, kde ke škodě způsobené Vaší odbornou činností došlo.(nikoli projekční kancelář, kde došlo např. k chybě výpočtu)
5. Kolonka „Příčina a děj škodní události“
 • V této kolonce co nejpřesněji vlastními slovy uveďte průběh vzniku škody, tzn. zejména uveďte
  • při jaké Vaší odborné autorizované činnosti jste se dopustil pochybení,
  • v čem přesně Vaše odborné pochybení spočívalo,
  • jaké následky Vaše pochybení způsobilo - nezapomeňte, že následky mohou vzniknout jak na věci (např. na stavebním díle), tak na zdraví osob, tak v podobě ušlého zisku jiných subdodavatelů, tak v podobě regresních nároků zdravotních pojišťoven za léčení zraněných osob atd.
 • Pokud by Vám nepostačovalo místo na formuláři, popište příčnu a děj škodní události na samostatný list papíru, který však nezapomeňte
  • nadepsat „Příloha k oznámení škodní události“,
  • datovat stejným datumem, jako samotný formulář „Oznámení škodní události“,
  • na konci vlastnoručně podepsat,
  • spojit (nejlépe sešívačkou) s formulářem „Oznámení škodní události“ tak, aby nemohlo dojít ke ztrátě přílohy.
6. Kolonka „Osoba, která škodu zavinila nebo způsobila“
 • Kolonku nevyplňujte, pouze označte políčko „Osoba shodná s pojištěným“.
 • Pokud se domníváte, že škoda vznikla spoluzaviněním i dalších právnických nebo fyzických osob, nechte tuto skutečnost na právním posouzení likvidátorů specialistů ČSOB Pojišťovny, a.s., a postupujte v takovém případě výhradně podle pokynů ČSOB Pojišťovny, a.s. Tyto skutečnosti je vhodnější uvést jako přílohu, kde budou objasněny vztahy subjektů podílejících se na škodě.
7. Kolonka „Orgány šetřící škodní událost“
 • V této kolonce uveďte informaci o případném šetření škodní události jakýmkoliv orgánem veřejné moci (Policie ČR, hasiči atd.).
 • Pokud jakýkoliv orgán škodní událost šetřil a máte k dispozici jakékoliv písemné stanovisko tohoto orgánu, přiložte kopii stanoviska (Ne originál!!!) k „Oznámení škodní události“.
8. Kolonka „Vinkulace, zástavní právo“
 • Pojistné plnění z profesního pojištění odpovědnosti za škodu členů ČKAIT není žádným způsobem vinkulováno, proto tuto kolonku nevyplňujte.
9. Kolonka „Seznam poškozených (P), zničených (Z) nebo odcizených (O) věcí“ 
 • Byla-li škodní událostí způsobena škoda na věcech (movitých i nemovitých), uveďte jejich seznam do této kolonky.
10. Kolonka „Vzniklé škody“
 • Proškrtněte „Ano“ nebo „Ne“ podle toho, zda byla škodní událostí způsobena škoda na zdraví osob nebo došlo dokonce k usmrcení osob.
 • Proškrtněte „Ano“ nebo „Ne“ podle toho, zda byla škodní událostí způsobena tzv. finanční škoda. Finanční škodou se rozumí jakákoliv další škoda, která není ani škodou na věci nebo škodou na zdraví či životě osob. Asi nejtypičtějším případem finanční škody jsou regresní nároky zdravotních pojišťoven za náklady, které zdravotní pojišťovny musely vynaložit na léčení zraněných či usmrcených osob, různé formy ušlého zisku, penále atd.
11. Kolonka „Prohlášení“
 • Kolonku nevyplňujte – tzv. vícenásobné pojištění připadá v úvahu pouze u pojištění věci, nikoliv u pojištění odpovědnosti za škodu.
12. Nezapomeňte pod kolonkou „Prohlášení“ vyplnit počet listů příloh, které k „Oznámení škodní události“ přikládáte!!!
13. Nezapomeňte „Oznámení škodní události“ vlastnoručně podepsat, uvést místo a datum jeho vyplnění.
14. Další podklady nutné k vyřízení škodní události

ČSOB Pojišťovna, a.s., potřebuje samozřejmě k řádnému provedení šetření škodní události daleko více podkladů, než je samotný formulář „Oznámení škodní události. Vzhledem k tomu, že odborná činnost autorizovaných osob – členů ČKAIT – je velice různorodá, nedá se připravit naprosto vyčerpávající výčet všech nutných podkladů. Obecně ale lze doporučit, aby jste k vyplněnému formuláři „Oznámení škodní události přiložil“ zejména následující podklady:

 • dokument (dopis, reklamace, protokol o projednání škody atd.), kterým po Vás jako autorizované osobě byl uplatněn nárok na náhradu škody, s uvedením data kdy jste o události byl zpraven; tímto dokumentem může být nárok na náhradu škody vznesený
  • třetí právnickou nebo fyzickou osobou, pro kterou autorizovaná osoba samostatně prováděla odbornou činnost nebo pokud autorizovaná osoba vystupovala v pozici odpovědného zástupce právnické osoby,
  • zaměstnavatelem autorizované osoby z titulu odpovědnosti za škodu podle příslušných ustanovení zákoníku práce,
  • třetí právnickou nebo fyzickou osobou, kterou v souvislosti s odborným pochybením autorizované osoby vznikly finanční škody (např. dokument, kterým po autorizované osobě požaduje zdravotní pojišťovna úhradu nákladů léčení zraněných osob, dokument, kterým subdodavatelé stavebního díla požadují po autorizované osobě úhradu ušlého zisku atd.).
 • příslušný list deníku autorizované osoby, na kterém je řádně zaznamenána činnost, která byla příčinou vzniku škody,
 • příslušné listy stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě nebo jiné závazné dokumentace vedení stavebního díla, ve kterém může být zaznamenáno vadné rozhodnutí, respektive zjištění následků pochybení AO + Úvodní list, kde jsou uvedeny subjekty, které jsou účastny na provádění stavby.
 • osvědčení o Vaší autorizaci vydané ČKAIT,
 • dokument, ze kterého je patrné odborné pochybení autorizované osoby – část projektové dokumentace obsahující chybu, část statických, dynamických nebo jiných výpočtů obsahujících chybu, chybné rozhodnutí při vedení a realizaci stavby atd.,
 • dokument z šetření škodní události jakýmkoliv orgánem veřejné správy (Policie ČR, hasičský sbor, příslušný stavební úřad atd.),
 • smlouva (nejčastěji to bude zřejmě smlouva o dílo podle obchodního nebo občanského zákoníku atd.) nebo jiný dokument (objednávka atd.), na jehož základě prováděla autorizovaná osoba pro objednatele odbornou činnost,
 • pokud je v době oznámení pojištěnému znám rozsah škody, případně její výše je vhodné aby bylo připojeno vyjádření k míře odpovědnosti, přiměřenosti následků a nákladů opravy.
 • jakékoliv další podklady, které se podle názoru autorizované osoby vztahují k dané škodní události.

Všechny uvedené podklady nezasílejte v originálech (ty si ponechte!!!), ale pouze v kopiích. Nemusí se jednat o úředně ověřené kopie (neutrácejte cca 30,- Kč za ověřenou kopii jedné strany); ale na všechny kopie vlastnoručně dopište text „Souhlasí s originálem“ a vlastnoručně tyto kopie datujte a podepište!!!
Všechny výše uvedené materiály, tj.

 • vyplněný formulář „Oznámení škodní události“,
 • oba dva doplněné a vlastnoručně podepsané stejnopisy plné moci,
 • kopie všech podkladů pro vyřízení škodní události,

zašlete na adresu naší společnosti: Čásenský & Hlavatý, s.r.o., V Ráji 1734, 53002 Pardubice
Neprodleně po doručení Vašich podkladů:

 • za Vás uplatníme škodní událost přímo na ústředí ČSOB Pojišťovny, a.s., v Pardubicích a budeme s ČSOB Pojišťovnou, a.s., spolupracovat při vyřizování Vaší škodní události s cílem dosáhnout co nejrychlejšího a pokud možno kladného výsledku vyřízení,
 • Vám zpět na Vaši adresu zašleme námi potvrzený jeden stejnopis plné moci do Vaší evidence.