Ochrana osobních údajů

Informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů

 Základní informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů

V souvislosti s přijetím Všeobecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, které se s účinností od 25. května 2018 bude vztahovat na zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti Čásenský & Hlavatý s.r.o., Vám níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany Čásenský & Hlavatý s.r.o., ve vztahu ke kterým je spol. Čásenský & Hlavatý s.r.o., v pozici provozovatele.

Jaké osobní údaje zpracováváme, jejich získávání

Osobní údaje, které o Vás zpracováváme, a jejichž rozsah se liší zejména podle typu poskytovaného poskytovaných služeb (zj. pojištění), zahrnují zejména Vaše: (1) jméno a příjmení; (2) kontaktní údaje (včetně e-mailové adresy a telefonního čísla); (3) finanční údaje (včetně čísla účtu pro potřeby inkasa pojištění); (4) rodné číslo; (5) datum narození; (6) pohlaví; (7) zaměstnání a adresu zaměstnavatele; (8) číslo identifikačního dokladu; (9) zvláštní kategorie osobních údajů (zejména údaje o zdravotním stavu); a (10) jiné osobní údaje, pokud jsou nutné v souvislosti s poskytováním služeb ze strany spol. Čásenský & Hlavatý s.r.o.

Osobní údaj získáváme především přímo od Vás (zejména při zpracování nabídky, uzavírání smlouvy a v průběhu smluvního vztahu), od osob, které ve Váš prospěch uzavírají pojištění, od finančních poradců, kteří zprostředkovávají uzavření pojistných smluv, jakož i od jiných pojišťoven a dalších partnerů, poskytovatelů zdravotní péče či jiných osob, které nám poskytnou údaje související s Vaším pojištěním nebo u kterých si tyto údaje ověřujeme.

 Využití osobních údajů                                                                                            

Vaše osobní údaje využíváme zejména na:

o    poskytování a zprostředkování pojištění;

o    ověření Vaší totožnosti a plnění dalších povinností, které nám ukládají právní předpisy, zejména předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu (ke dni vydání tohoto oznámení dle zákona č. 253/2008 Sb.), oceňování pojistných rizik a šetření pojistných událostí (se souhlasem uděleným ke dni vydání tohoto oznámení dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), prokazování, že pojišťovna splnila své další zákonné povinnosti (např. dle zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví);

o    komunikaci s Vámi a správu našeho smluvního vztahu včetně ověřování Vašich pokynů;

o    analýzu, hodnocení a zlepšování našich služeb zákazníkům;

o    řešení Vašich stížností;

o    informování o změnách a novinkách v pojistných produktech a službách;

o    monitorování kvality našich pojistných produktů a služeb;

Pokud je to nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, pro ochranu našich oprávněných zájmů souvisejících s uzavřením nebo plněním smlouvy, na základě Vašeho souhlasu nebo pokud to povolují právní předpisy, které zároveň stanoví ochranu Vašich práv, využíváme technologie zejména pro tvorbu Vašich profilů pro výše uvedené účely.

Vaše osobní údaje uchováváme jen, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.

 Právní základ zpracování osobních údajů

Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat, protože (1) je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi; (2) je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností například ve smyslu zákona o pojišťovnictví; (3) je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. v souvislosti s rozhodováním o poskytnutí pojištění, analýzu pojistných nároků včetně pro účely cenotvorby našich produktů, uplatňování nároků z pojistných smluv); (4) jste nám na zpracovávání Vašich osobních údajů poskytli kdykoli odvolatelný souhlas.

V případě, že je na zpracování osobních údajů (včetně zvláštních kategorií) nezbytný souhlas a Vy se rozhodnete ho neudělit či odvolat, může se stát, že nebudeme moci provést úkony nezbytné, abychom Vám mohli poskytnout určité produkty nebo služby

.Poskytování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsme oprávněni poskytnout:

o    orgánům, kterým máme případnou povinnost poskytovat osobní údaje, včetně České národní banky, policie a jiných orgánů dohledu, soudů a orgánů činných v trestním řízení;

o    poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují služby související s naší činností a pro které pojištění zprostředkováváme, včetně těch, kteří nám pomáhají se správou pojistných smluv a Vámi uplatňovaných nároků na pojistné plnění nebo kteří tisknou a doručují písemnosti;

o    Vašemu finančnímu poradci, aby Vám mohl poskytnout své služby;

o    zajišťovnám, které nám pomáhají snižovat rizika spojená s pojištěním;

o    lékařům a poskytovatelům zdravotní péče;

o    jiným pojišťovnám, poskytovatelům finančních služeb nebo jiným subjektům za účelem ověření Vašich údajů nebo za účelem prevence a šetření vzniklých nároků nebo protiprávního jednání;

o    jiným subjektům v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem apod.).

Vaše osobní údaje mohou být přenášeny v rámci zemí Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“), které jsou považovány za země se srovnatelnou úrovní ochrany osobních údajů jako Česká republika jakož i subjektům se sídlem mimo EHP a poskytovatelů informačních nebo jiných služeb. V případě přenosů mimo EHP, zajistíme ochranu Vašich údajů prostřednictvím uzavření příslušných smluvních doložek nebo prostřednictvím jiných záruk, které budou dostupné na webu naší společnosti nebo příslušného pojistitele.

 Práva spojená se zpracováním osobních údajů

 V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte:

o    právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva (k tomu slouží i tento dokument);

o    právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany spol. Čásenský & Hlavatý s.r.o.;

o    právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;

o    právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (a) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (b) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (c) jste oprávněně namítali vůči jejich zpracování; (d) byly zpracovány nezákonně; nebo (e) musejí být vymazány podle právních předpisů;

o    právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (a) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (b) zpracování je protizákonné; (c) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (d) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy,

o    právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (a) pro účely přímého marketingu nebo (b) pro účely našich oprávněných zájmů;

o    právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;

o    právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz.

 Ochrana osobních údajů

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

 Další informace

Kromě webových stránek http://www.casensky-hlavaty.cz je plná verze „Informací o zpracovávání a ochraně osobních údajů“ dostupná u Vašich finančních poradců. O zaslání písemné kopie můžete také požádat telefonicky na tel. č. 466 412 528, elektronicky na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo písemně na korespondenční adrese společnosti: V Ráji 1734, 530 02 Pardubice.

Pokud máte dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc, obraťte se prosím na odpovědnou osobu spol. Čásenský & Hlavatý s.r.o. pro oblast ochrany osobních údajů, a to telefonicky na tel. č. 466 412 528, elektronicky na adrese pojisteniTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo písemně na korespondenční adrese společnosti: V Ráji 1734, 530 02 Pardubice.